bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Fragment: Szczegółowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań w odniesieniu do zniczy / wkładów do zniczy RAL-GZ 041/4

4-1 Zakres stosowania

Równomiernie wymieszana masa palna jest umieszczona w pojemniku.

Produkty te są przeznaczone do spalania ciągłego, tj. do momentu samoczynnego wygaśnięcia, wewnątrz zniczy nagrobnych lub poza nimi, na zewnątrz, w temperaturach zarówno powyżej, jak i poniżej 0°C.

Obejmuje to specjalną grupę lampek oliwnych i lampek z mieszankami olejów.

W ramach niniejszego zakresu stosowania „znicze / wkłady do zniczy” muszą spełniać wymogi znaku jakości dla świec.

Grablicht mit Deckel

4-2 Specyfikacje jakościowe

4-2.1 Wymogi dotyczące surowców

Nie obowiązują postanowienia Załącznika 1 „Wymogi profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do surowców i materiałów pomocniczych”.

4-2.2 Wymogi wizualne i techniczne

4-2.2.1 Wygląd / jakość pojemnika / ustawienie knota

Knot wraz z umocowaniem muszą być usytuowane centralnie.

Inspekcja bez pomocy technicznych nie powinna ujawnić jakichkolwiek nieczystości powierzchni masy palnej. Podczas całego procesu spalania aż do momentu wygaśnięcia pojemnik musi zapobiegać wylewaniu się roztopionej masy palnej.

4-2.2.2 Czas spalania

Produkt opatrzony znakiem jakości można sprzedawać z jasnym wskazaniem minimalnego czasu spalania lub bez takiej informacji. W przypadku podania takiej informacji czas spalania należy sprawdzać pod kątem przeciętnej zgodności.

Jeśli wartości podaje się z zaznaczeniem „ok.” lub „±”, maksymalne dopuszczalne odchylenie negatywne wynosi 10%.

4-2.2.3 Właściwości spalania

Grablicht rot

4-3 Specyfikacje dotyczące badań

Proces spalania bada się w pomieszczeniu kontrolnym o temperaturze od 15°C do 25°C. Stosuje się następujące rozróżnienie:

  • Wkłady do zniczy bez pokrywki spala się w zniczach nagrobnych, a znicze
  • Wkłady do zniczy z pokrywką testuje się w trybie wolnostojącym.

Znicz nagrobny wykorzystywany do testów musi być odpowiednio zaprojektowany, tj. stosuje się następujące zalecenia:

  • Wymiary: np. 10 cm szerokości, 10 cm głębokości, 20 cm wysokości. Wnętrze znicza musi być na tyle duże, aby zapewnić odpowiedni odstęp między pojemnikiem wkładu a ściankami i pokrywą znicza, tj. co najmniej 3 cm po bokach i 5 cm od góry.
  • Znicz nagrobny musi zapewniać wystarczający dopływ powietrza i odpływ gazów spalinowych.
Prüfbestimmungen

4-4 Ocena całościowa

Test Report
Award Certificate
Gesamtbeurteilung