bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Innowacje Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Świec

Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Świec dba o jakość i postępy w produkcji świec.

Poniżej opisaliśmy niektóre z innowacji, które wdrożyliśmy w ostatnich latach.

2020

Znak jakości RAL dla świec jako europejski znak gwarancyjny

Znak jakości RAL został uznany przez Unię Europejską za znak gwarancyjny. Oznacza to, że zasady dotyczące znaku jakości RAL są prawnie uznane w całej Europie.

Rewizja znaku jakości RAL dla świec

Po pomyślnym zakończeniu procesu konsultacji RAL zatwierdzono zmianę przepisów dotyczących jakości i badań.

Rewizja zawiera przede wszystkim wyjaśnienia dotyczące tego, jak to zrobić:

– Kontrole przeprowadzane przez audytorów zewnętrznych, w szczególności DEKRA

– Specyfikacje dotyczące czasu palenia dla świateł gróbowych

– Metody badania mające na celu określenie wartości granicznych dla składników mających znaczenie dla zdrowia

2019

Szeroko zakrojone, niezapowiedziane kwartalne kontrole sektora komercyjnego obejmujące wszystkie świece walcowe opatrzone znakiem jakości RAL.

2018

DEKRA testuje aplikację na iPada do pomiarów wysokości płomienia.

Ta metoda pomiarowa może stać się od 2020 r. normą znaku jakości.

2017

Szeroko zakrojone, niezapowiedziane kwartalne kontrole sektora komercyjnego obejmujące wszystkie podgrzewacze opatrzone znakiem jakości RAL Uwzględnienie w środowisku znaku jakości decyzji Trybunału Federalnego Niemiec (BGH) dotyczącej „tested by LGA” z 2016 r.

RAL Quality Mark for Candles

2016

Korekta specyfikacji dotyczących kontroli jakości i badań w celu:

 • Dalszego obniżenia dopuszczalnej zawartości metali ciężkich zgodnie z zasadą ALARA
 • Uwzględnienia wymagań dotyczących łatwopalności plastikowych pojemników Data

wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r.

2015

Nowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań obowiązujące od 1 grudnia 2015 r.

Specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań mają

 • uproszczoną strukturę
 • jedynie nieznaczne zmiany w treści
  • nowy rozdział 041/2 „Lampki”
   • zmiany wyłącznie w
    • 2-3.2 Cykle spalania
    • 2-3.5 Masa palna pozostająca po spalaniu (zwiększenie dopuszczalnej masy do 3 g)
 • jasną definicję „podgrzewaczy”:

Niniejsze szczegółowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań obejmują podgrzewacze.

Podgrzewacze

 • Zawierają masę palną o średnicy zewnętrznej 36-39 mm oraz maksymalnej wysokości 17 mm,
 • Nie zawierają dodatkowych substancji zapachowych, barwników ani wosku pszczelego,
 • Palą się w niepalnych pojemnikach wykonanych np. z metalu, szkła lub plastiku. Pojemnik zapobiega wydostawaniu się masy palnej.

Zatwierdzenie szeroko zakrojonej korekty specyfikacji dotyczących kontroli jakości i badań

 • uwzględniającej rozjaśnienie wymogów dotyczących knotów
 • oraz kompletne zharmonizowanie wymogów dotyczących świec zapachowych z normami IFRA.

Wejście w życie oraz publikacja po zatwierdzeniu przez RAL (planowane na wrzesień 2015 r.).

Stworzenie aplikacji do precyzyjnego pomiaru wysokości płomienia podczas całego czasu spalania świecy.

2014

Zmiana specyfikacji dotyczących kontroli jakości i badań

 • Usunięcie minimalnej wagi podgrzewacza przy zachowaniu wymogów dotyczących wysokości płomienia i minimalnego czasu spalania,
 • Zdefiniowanie metod badania farb i lakierów.

2013

Programy testowe dla alternatywnych metod badania zawartości WWA i siarki

Odnowienie zatwierdzenia dostawców:

 • mas palnych do świec,
 • farb i lakierów,
 • knotów,
 • substancji zapachowych.

Zatwierdzenie zapewnia jakość w łańcuchu dostaw dzięki

 • Zobowiązaniu dostawcy do przestrzegania norm znaku jakości,
 • Opracowanym systemom zarządzania jakością dla dostawców, monitorowanym przez Gütegemeinschaft Kerzen e. V.

Po raz pierwszy sprecyzowano wymogi dotyczące alternatywnych mas palnych oraz mieszanin mas palnych zakładające wyjątkowo niski poziom emisji substancji zanieczyszczających środowisko oraz wysoce zrównoważony charakter stosowania takich mas palnych.

2012

Zaostrzenie wymogów dotyczących farb i lakierów. Zaostrzając wymogi, wzięto pod uwagę

 • dyskusję na forum publicznym,
 • żądania organizacji pozarządowych, które wprowadzono jako normy znaku jakości w obliczu braku regulacji państwowych lub ponieważ były bardziej surowe niż wartości progowe określone przez państwo.