bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Fragment: Ogólne specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań świec RAL-GZ 041

1. Zakres stosowania

 • Świece do użytku domowego

 • Świece stożkowe

 • Świece walcowe

 • Lampki

 • Podgrzewacze

 • Znicze / wkłady do zniczy

RAL Gütezeichen für Kerzen

2. Zasada

Świece opatrzone znakiem jakości muszą spełniać wymogi profilaktyki zdrowotnej

Zasady oceny świec opatrzonych znakiem jakości podlegają Ogólnym specyfikacjom dotyczącym kontroli jakości i badań oraz odpowiednim szczegółowym specyfikacjom dotyczącym kontroli jakości i badań w odniesieniu do świec, lampek, podgrzewaczy i zniczy / wkładów do zniczy, zwanym dalej „Wymogami znaku jakości dla świec”.

Świece opatrzone znakiem jakości muszą spełniać wymogi profilaktyki zdrowotnej.

Obowiązuje w szczególności załącznik 1 „Wymogi profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do surowców i materiałów pomocniczych”. Dokument ten jest aktualizowany w oparciu o nowe informacje naukowe.

3. Inne mające zastosowanie regulacje, wytyczne i normy

Zapewnienie jakości wymaga realizacji poniższych wytycznych. Poniższe fragmenty dokumentów, odnoszące się do przedmiotu Ogólnych i szczegółowych specyfikacji dotyczących kontroli jakości i badań, należy uznać za rozstrzygające.

 • EN 15426 świece
 • Specyfikacje właściwości sadzy
 • Metody normy DGF
 • ASTM F2417 — 11 (łatwopalność pojemników plastikowych) – normy IFRA.

Uwaga: RAL wycofało RAL 040 A2 i RAL 040 B2 bez regulacji zastępczych z powodu braku zastosowania w branży. Specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań jedynie w części odnoszą się do pewnych wymogów technicznych zawartych w tych regulacjach. Nawiązywanie do tych regulacji dla celów promocyjnych jest niedopuszczalne.

4. Warunki i definicje

Świece są źródłami światła z jednym lub większą ilością łatwopalnych knotów umieszczonych w stałej lub półpłynnej masie palnej o temperaturze pokojowej (20°C to 27°C).

 • Świece parafinowe

  Masa palna zawiera parafinę.

 • Świece stearynowe

  Masa palna zawiera co najmniej 90% stearyny.

 • Świece z wosku pszczelego

  Nazwy „świeca z wosku pszczelego” można użyć tylko w odniesieniu do takiej świecy, której masa palna składa się z wosku pszczelego bez żadnych dodatków.

 • Świece samowygasające

  Świece określane jako „samowygasające” gasną samoczynnie po upływie czasu spalania, a ich konstrukcja musi skutecznie zapobiegać zapaleniu powierzchni, na której są umieszczone.

 • Lampki oliwne

  Lampki oliwne składają się ze stałej masy palnej z knotem umieszczonych w sztywnym pojemniku.

4.1 Świece

Świece są źródłami światła z jednym lub większą ilością łatwopalnych knotów umieszczonych w stałej lub półpłynnej masie palnej w temperaturze pokojowej (20°C to 27°C).

4.1.1 Świece parafinowe

Masa palna zawiera parafinę.

4.1.2 Świece stearynowe

Masa palna zawiera co najmniej 90% stearyny. Dopuszczalne jest jednak pokrycie korpusu świecy niestearynową powłoką. Powłoka może stanowić do 10% masy świecy.

4.1.3 Świece z wosku pszczelego

Nazwy „świeca z wosku pszczelego” można użyć tylko w odniesieniu do takiej świecy, której masa palna składa się z wosku pszczelego bez żadnych dodatków.

Jeśli do wosku pszczelego dodaje się substancję zapachową lub barwnik, do nazwy „świeca z wosku pszczelego” należy dodać taką informację.

Jeśli masa palna składa się w części z wosku pszczelego, np. w 10% masy, lub jeśli świeca jest jedynie pokryta warstwą wosku pszczelego, w nazwie można uwzględnić zawartość wosku pszczelego w masie palnej lub w powłoce. Informacja ta musi być jednak sformułowana w sposób niewprowadzający w błąd co do rzeczywistej zawartości wosku pszczelego w świecy. Niedopuszczalne jest używanie nazwy „wosk pszczeli” w sposób, który fałszywie przedstawiałby produkt jako świecę z wosku pszczelego w rozumieniu ustępu 4.1.3.

4.1.4 Świece samowygasające

Świece określane jako „samowygasające” gasną samoczynnie po upływie czasu spalania, a ich konstrukcja musi skutecznie zapobiegać zapaleniu powierzchni, na której są umieszczone.

4.2 Lampki oliwne

Lampki oliwne składają się ze stałej masy palnej z knotem umieszczonych w sztywnym pojemniku.

Nazwy „lampka oliwna” można użyć tylko w odniesieniu do takiej świecy, której masa palna składa się w całości z uwodornionego oleju roślinnego lub stałego tłuszczu roślinnego.

Do produkcji „lampek z mieszanek olejów” można użyć olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego jako dodatku do stałych, uwodornionych lub nieuwodornionych olejów i tłuszczów roślinnych.

Miesza się je z woskami, stałymi kwasami tłuszczowymi lub stałymi węglowodorami.

Zawartość stałych, uwodornionych lub nieuwodornionych olejów i tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych w lampkach z mieszanek olejów należy wyrazić w odsetkach i nie może ona wynosić mniej niż 30%.

5. Wymiary i wagi

Odległość między podstawą świecy a miejscem uwolnienia knota na końcu świecy uznaje się za długość świecy. Maksymalną średnicę uznaje się za średnicę świecy.

Wymogi te obowiązują pod warunkiem, że są podane na opakowaniu produktu.

Masse und Gewichte

6. Zapewnianie jakości

Zapewnianie jakości obejmuje:

Dobór próbek

Kontrolę jakości przeprowadza się na gotowych świecach przeznaczonych na sprzedaż.

Próbki do badań pobiera się z odpowiednich aktualnych linii produkcyjnych.

Ilość próbek, zależną od wolumenu produkcji, uzgadnia się z zewnętrznym instytutem oceny jakości.

Probenahme
Probenahme

Ocena wstępna

Erstprüfung
Erstprüfung
Erstprüfung
Erstprüfung

Pozytywny wynik wstępnej oceny jest warunkiem przyznania i używania znaku jakości dla świec. Celem oceny wstępnej jest sprawdzenie, czy produkty ubiegającego się podmiotu spełniają wymagania znaku jakości dla świec. Ubiegający się podmiot musi wykazać, że spełnia „wymagania dotyczące selekcji surowców i materiałów pomocniczych” określone w Załączniku 1 niniejszych Specyfikacji dotyczących kontroli jakości i badań, przedkładając atest producenta otrzymany od swojego dostawcy.

Ocenę wstępną organizuje Komitet ds. Jakości Stowarzyszenia Kontroli Jakości, powierzając zadanie przeprowadzenia oceny niezależnemu autoryzowanemu podmiotowi lub bezstronnemu rzeczoznawcy.

Celem oceny wstępnej jest także weryfikacja, czy spełniane są warunki stałej zgodności z wymogami znaku jakości dla świec. Producent jest zobowiązany do przedłożenia wyników wykonanych dotychczas ocen (np. raportów z ocen) zewnętrznemu inspektorowi na jego prośbę do wglądu w trakcie oceny wstępnej. Zewnętrzny inspektor przygotowuje raport z oceny wstępnej. Podmiot ubiegający się oraz Komitet ds. Jakości Stowarzyszenia Kontroli Jakości otrzymują kopię raportu z oceny. Przeprowadzając ocenę wstępną, wyznaczony inspektor korzysta z formularzy opracowanych przez Stowarzyszenie Kontroli Jakości.

Wewnętrzna kontrola jakości

Eigenüberwachung

Aby spełniać wymogi znaku jakości dla świec, każdy użytkownik znaku jakości jest zobowiązany do przeprowadzania ciągłej, wiarygodnej kontroli jakości wszystkich produktów opatrzonych znakiem jakości.

Należy wiernie dokumentować wewnętrzne kontrole jakości. Dokumenty te należy przechowywać w odpowiedniej formie przez dwa lata i okazywać w trakcie kontroli zewnętrznej. Użytkownik znaku jakości jest zobowiązany do przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości przy użyciu raportów z badań opracowanych przez Stowarzyszenie Kontroli Jakości.

Jeśli korzysta się z ogólnych lub certyfikowanych systemów, należy w nich uwzględnić wymagania dotyczące znaku jakości.

Zewnętrzna kontrola jakości

Fremdüberwachung
Gesamtbeurteilung
Gesamtbeurteilung

Celem zewnętrznej kontroli jakości jest sprawdzenie, czy spełnione zostały wymogi znaku jakości dla świec. Zewnętrzną kontrolę jakości przeprowadza w przedsiębiorstwie użytkownika znaku jakości przynajmniej raz w roku, bez wcześniejszego powiadomienia, zewnętrzny inspektor wyznaczony przez Komitet ds. Jakości Stowarzyszenia Kontroli Jakości i opiera się ona na formularzach kontrolnych opracowanych przez Stowarzyszenie Kontroli Jakości. Z kontroli jakości zwolnione są wyłącznie produkty nieopatrzone znakiem jakości. Wyznaczony inspektor zewnętrzny potwierdza na miejscu swoją tożsamość, okazując pisemne zlecenie wydane przez Komitet ds. Jakości Stowarzyszenia Kontroli Jakości.

Konieczna weryfikacja tożsamości nie może opóźnić procesu oceny. W ramach wewnętrznej kontroli jakości inspektor weryfikuje procedury wewnętrznej kontroli jakości oraz ocenia jej wyniki pod względem kompletności i spójności. Użytkownik znaku jakości musi ponadto wykazać, czy „wymogi dotyczące surowców i materiałów pomocniczych” nadal są spełniane zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszych Specyfikacji dotyczących kontroli jakości i badań, przedkładając atest producenta otrzymany od dostawcy.

Raporty z badań i kontroli jakości

W ramach każdej oceny lub kontroli jakości wyznaczony inspektor zewnętrzny jest zobowiązany do opracowania raportu z kontroli.

Kopię raportu z kontroli inspektor wysyła do podmiotu ubiegającego się lub użytkownika znaku towarowego oraz do Komitetu ds. Jakości Stowarzyszenia Kontroli Jakości.

7. Znakowanie

Gesamtbeurteilung
Gesamtbeurteilung
Award Certificate
Test Report

Produkty wytworzone zgodnie z ogólnymi i znajdującymi zastosowanie Specyfikacjami dotyczącymi kontroli jakości i badań, którym przyznano znak jakości Stowarzyszenia Kontroli Jakości, można opatrzyć jednym z poniższych znaków jakości:

Znaku jakości można użyć tylko w taki sposób, który umożliwia identyfikację producenta na podstawie:

 • jego nazwy lub
 • numeru identyfikacyjnego przyznanego przez Stowarzyszenie Kontroli Jakości i tam tylko
  zarejestrowanego lub
 • jego kodu GTIN

Zasady wdrożeniowe Gütegemeinschaft Kerzen e.V. znajdują zastosowanie wyłącznie do przyznawania i używania znaku jakości.