bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Fragment: Wymogi profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do surowców i materiałów pomocniczych

Zasada

Surowce i materiały pomocnicze wykorzystywane w produkcji świec opatrzonych znakiem jakości nie mogą mieć właściwości – własnych lub właściwości zanieczyszczeń – które w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem lub przewidywalnego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie konsumenta lub które mogłyby negatywnie wpłynąć na wygląd świecy lub możliwości jej użytkowania.

Stosowanie

Poniższe wymagania I do VIII muszą być spełnione w szczególności w momencie przekazania materiałów producentowi świec przez dostawcę.

Mieszaniny mas palnych

Zgodnie z wymaganiami I do IV za mieszaninę mas palnych uznaje się taką mieszaninę, w której składniki dodane do masy palnej przekraczają łącznie 5% masy mieszaniny. Nie obejmuje to knotów, barwników, lakierów i substancji zapachowych. Poszczególne składniki mieszanin mas palnych wytworzonych z różnych surowców muszą spełniać odpowiednie wymagania I do IV.

Nie zawsze możliwe jest przeniesienie tych wymagań na gotowe mieszaniny mas palnych.

Innowacyjne masy palne

Masy palne, dla których nie określono szczególnych wymogów w wymaganiach od I do IV mogą stanowić ponad 5% masy wyprodukowanych świec ze znakiem jakości tylko pod warunkiem, że są zarejestrowane jako masy palne do wykorzystania w świecach zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH). Jeśli dokonano jedynie rejestracji wstępnej danych mas palnych lub masy palnej są zwolnione z obowiązku rejestracji lub nie są objęte zakresem stosowania rozporządzenia REACH, zewnętrzny instytut kontroli jakości musi przed ich wykorzystaniem stwierdzić ich bezpieczeństwo dla zdrowia zgodnie z Ogólnymi specyfikacjami dotyczącymi kontroli jakości i badań w odniesieniu do świec, pkt 2.

Dokumenty dostawcy

Dostawcy wyznaczeni przez Stowarzyszenie na Rzecz Jakości są zawsze gotowi do okazania atestu z deklaracją zgodności zgodnie z EN 10204, p. 3.1 „Atest fabryki 2.1.”

Metody badań

W opracowanych metodach badań wzięto pod uwagę użycie w masach palnych do świec surowców oraz materiałów pomocniczych.

Zatwierdzone metody badań dla wartości progowych oznaczonych symbolem „*” nie są aktualnie dostępne.

I. Parafina

Gesamtbeurteilung
 • Indeks koloru
 • Zapach
 • Zawartość popiołu
 • Policykliczne węglowodory aromatyczne (WWA)
 • Zawartość siarki
 • Ołów
 • Odporność na promieniowanie UV parafiny o zawartości oleju równej lub niższej niż 15%

II. Stearyna

Stearin
 • Liczba kwasowa
 • Liczba estrowa
 • Liczba jodowa
 • Liczba peroksydowa
 • Punkt krzepnięcia – skala kolorów Lovibonda
 • Odporność na zmydlanie
 • Zawartość popiołu – ołowiu

III. Wosk pszczeli

Bienenwachs
 • Punkt kroplenia
 • Liczba kwasowa
 • Liczba zmydlania
 • Liczba estrowa
 • Proporcja
 • Całkowita zawartość węglowodorów
 • Ołów

IV. Tłuszcze i oleje

Erstprüfung
 • Węgiel
 • Miedź
 • Nikiel
 • Kadm
 • Rtęć
 • Ołów
 • Arsen
 • Wolne kwasy tłuszczowe
 • Liczba peroksydowa
 • Skala kolorów Lovibonda
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość wody
 • Zapach
 • Stabilność oksydacyjna oleju

V. Knoty

Dochte
 • Norma Öko-Tex 100 I lub II

VI. Kolory świec są objęte następującymi wymaganiami

Kerzenfarben
 • Nikiel
 • Kadm
 • Całkowita zawartość chromu
 • Ołów
 • Arsen
 • Bar
 • Toksyczność
 • Benzen
 • Toluen
 • Etylobenzen
 • Benzo[a]pyren – benzo[e]pyren
 • Benzo[a]antracen
 • Chryzen
 • Benzo[b]fluoranten
 • Benzo[j]fluoranten
 • Benzo[k]fluoranten
 • Dibenzo[a,h]fluoranten
 • Naftalen
 • Ftalan bis(2-etyloheksylu)
 • Ftalan dibutylu
 • Ftalan benzylu butylu
 • Ftalan diizononylu – ftalan diizodecylu
 • Ftalan di-n-oktylu – ftalan diizobutylu

VII. Lakiery do świec

Kerzenlacke

VIII. Substancje zapachowe

 • norma IFRA

IX. Metale ciężkie w produkcji świec

 • Antymon
 • Bar
 • Kadm
 • Rtęć
 • Arsen
 • Całkowita zawartość chromu
 • Chrom VI
 • Ołów
Stumpen Ø 98 mm