bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Fragment: Szczegółowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań w odniesieniu do świec do użytku domowego, świec stożkowych, świec walcowych i innych świec RAL-GZ 041/1

1-1 Zakres stosowania

Niniejsze Szczegółowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań obejmują świece niezależnie od zewnętrznej struktury wariantów produktów takich jak świece adwentowe, świece ołtarzowe, świeczki choinkowe, świeczki na tort urodzinowy, świece do użytku domowego, świece wotywne, świece w kształcie piramidy, świeczki miniaturowe, świece stożkowe, świece proste lub świece walcowe.

W ramach niniejszego zakresu stosowania powyższe produkty muszą spełniać wymogi znaku jakości dla świec.

1-2 Specyfikacje jakościowe

1-2.1 Wymogi wizualne i techniczne

Optische und technische Anforderungen

1-2.1.1 Wygląd / ustawienie knota

Knot musi być umiejscowiony centralnie. Wyjątek: świece wieloknotowe.

Na powierzchni świecy nie mogą występować pęcherze, pęknięcia, odłamania ani inne uszkodzenia zauważalne bez pomocy technicznych. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, w których takie właściwości powierzchni świecy mają charakter dekoracyjny.

Świeca ma deklarowany kolor o właściwym nasyceniu.

Aussehen / Dochtanordnung

1-2.1.2 Właściwości spalania

Po zapaleniu świecy świetlisty i stabilny płomień stopniowo tworzy krawędź otaczającą krater z roztopionym woskiem.

Po zapaleniu świecy świetlisty i stabilny płomień stopniowo tworzy krawędź otaczającą krater z roztopionym woskiem.

W miarę spalania się świecy knot ulega lekkiemu wykrzywieniu (p. ust. 1-3.3),

 • Świeca nie może kapać (p. ust. 1-3.4) oraz
 • Płomień świecy nie powinien wytwarzać widocznej sadzy (p. ust. 1-3.5).

Ze względów technicznych ocenę właściwości spalania w odniesieniu do zgodności z niniejszymi wymogami można przeprowadzać wyłącznie na świecach walcowych o średnicy od 31 do 60 mm maksymalnie do momentu, w którym ogarek ma wysokość 30 mm, lub na świecach walcowych o średnicy większej niż 60 mm maksymalnie do momentu, w którym ogarek ma wysokość 40 mm, lub na świecach ołtarzowych maksymalnie do momentu, w którym ogarek ma wysokość 80 mm.

Po zgaszeniu świecy końcówka knota jarzy się przez pewien czas. Jest to normalne zjawisko, związane z wytworzeniem pewnej ilości dymu. Proces ten powinien się zakończyć w ciągu 15 sekund w przypadku świec nieprzekraczających 30 mm średnicy. W przypadku świec przekraczających 30 mm średnicy dopuszczalne jest dymienie knota płaskiego przez 20 sekund, knot nie powinien jednak nigdy spalić się całkowicie (dotyczy to także knotów okrągłych), aby świecę można było łatwo zapalić ponownie. Po takim ponownym zapaleniu świeca powinna palić się poprawnie.

Brennverhalten

Jeśli na opakowaniu określono czas spalania, świeca powinna palić się przez deklarowany czas (p. ust. 1-3.6).

1-3 Specyfikacje dotyczące badań

1-3.1 Warunki przestrzenne i odstępy podczas palenia próbek

Temperatura pomieszczenia kontrolnego na potrzeby badania spalania powinna wynosić pomiędzy 20°C a 25°C. Świece należy ustawić pionowo w takich odstępach od siebie, aby ciepło nie przenosiło się w widoczny sposób z jednej świecy na drugą. Dokładne wielkości odstępów zależą od kształtu i wielkości świec. W pomieszczeniu nie powinno być przeciągów.

1-3.2 Cykle spalania

Kontrolne spalanie próbek badawczych należy przeprowadzać w różnych cyklach zależnie od rozmiaru świec. Cykl spalania 1 stosuje się w przypadku świeczek choinkowych, świeczek miniaturowych, świec w kształcie jajek i innych świec o wadze do 40 g:

Cykl spalania 1 stosuje się w przypadku świeczek choinkowych, świeczek miniaturowych, świec w kształcie jajek i innych świec o wadze do 40 g:

 • Cykl 1: Ciągłe spalanie do momentu, kiedy ogarek będzie miał wysokość ok. 20 mm

Cykle spalania 2 i 3 stosuje się w przypadku świec o wadze przekraczającej 40 g i średnicy nieprzekraczającej 30 mm:

 • Cykl 2: Ciągłe spalanie do momentu, kiedy ogarek będzie miał wysokość ok. 20 mm
 • Cykl 3: 2 h spalania, minimum 1 h przerwy, 2 h spalania

Cykle spalania 4 i 5 stosuje się w przypadku świec o średnicy od 31 do 60 mm (stosowane na zmianę):

 • Cykl 4: Ciągłe spalanie przez 4 h
 • Cykl 5: Minimum 4 h spalania, minimum 1 h przerwy, minimum 4 h spalania

Cykl spalania 6 stosuje się w przypadku świec o średnicy przekraczającej 60 mm:

 • Cykl 6:
  • 4 h spalania, minimum 1 h przerwy,
  • 4 h spalania, minimum 1 h przerwy,
  • 4 h spalania, minimum 1 h przerwy,
  • 4 h spalania

1-3.3 Właściwości knota

Knot wystaje prosto ze świecy, a podczas spalania powinien równomiernie wykrzywiać się w stronę zewnętrznej krawędzi płomienia. Końcówka knota powinna stopniowo spalać się w miejscu, w którym temperatura płomienia jest najwyższa, aż do całkowitego spopielenia.

Oznacza to, że lekkie zakrzywienie knota zilustrowane na rys. 2 jest idealne, a to zilustrowane na rys. 3 optymalne

Dochtstand

Zachowanie knota podczas spalania świecy ocenia się na podstawie obserwacji.

Ocena

Zakrzywienie knota jak na ryc. 2 lub 3wymóg spełniony
Wygląd knota znacznie odbiega od tego na ryc. 2 lub 3wymóg niespełniony
Tropffestigkeit

1-3.4 Niepodatność na kapanie

Przez kapanie świecy rozumie się wypływanie masy palnej z krateru świecy. Świecę określa się jako niekapiącą, jeśli zjawisku temu zapobiega krawędź wytworzona przez płomień.

Niewielka ilość spływającego wosku jest dopuszczalna w przypadku świec nieprzekraczających 30 mm wysokości pod następującymi warunkami:

Po ponownym zapaleniu świecy knot osiąga maksimum podciągania kapilarnego (tj. przyciągania roztopionego wosku do płomienia) dopiero po kilku minutach. W związku z tym w tej fazie spalania kilka kropli wosku może niekiedy wypłynąć. Nie należy tego uważać za dowód podatności na kapanie. Podatność na kapanie ocenia się na podstawie obserwacji.

Ocena

Krawędź zapobiega spływaniu woskuwymóg spełniony
Roztopiony wosk spływa po świecywymóg niespełniony
Rußverhalten / Nachrauchen
Rußverhalten / Nachrauchen

1-3.5 Właściwości sadzy/dymu

Z przyczyn chemicznych i fizycznych spalanie świecy bez jakiejkolwiek emisji dymu nie jest możliwe, zwłaszcza przy zapalaniu i zaraz po zgaszeniu płomienia. Emisja sadzy powinna jednak być zminimalizowana – głównie poprzez optymalny dobór masy palnej i knota – tak aby spalaniu towarzyszyła emisja jedynie niewielkiej ilości sadzy.

Ocena właściwości sadzy na podstawie dwóch kryteriów

a) Kryterium wizualne

Brak widocznej emisji sadzywymóg spełniony
Świeca wytwarza dym z sadząwymóg niespełniony

b) Zgodnie z opisem procedury kontrolnej określonej w ust. 8 EN 15426 właściwości sadzy w odniesieniu do świec (z wyłączeniem świec kulistych, świec w kształcie jajek, świec o nietypowym kształcie lub świec o średnicy przekraczającej 70 mm) należy ocenić także w oparciu o następujące kryteria:

Świeca nie może przekroczyć indeksu emisji sadzy o wartości 1,0 na godzinę spalania (widoczna emisja sadzy występuje przy wartości indeksu emisji sadzy na godzinę spalania wynoszącej około 1,2).

Świeca musi spełniać oba kryteria.

Ocena dymienia świec o średnicy nieprzekraczającej 30 mm

Średnio do 15 sekundwymóg spełniony
Średnio powyżej 15 sekundwymóg niespełniony
Bewertung des Nachrauchen

Ocena dymienia świec o średnicy przekraczającej 30 mm z knotem płaskim

Średnio do 20 sekundwymóg spełniony
Średnio powyżej 20 sekundwymóg niespełniony

1-3.6 Ocena zgodności z wymaganymi wymiarami i realizacji czasu spalania

Einhaltung der Abmessungen und Erreichen der Brenndauer Bewertung

Ocena

a) Wymiary:

Przeciętna świeca ma wymiary zgodne z założonymiwymóg spełniony
Przeciętna świeca ma wymiary niezgodne z założonymiwymóg niespełniony

Maksymalne dopuszczalne odchylenie ujemne: 2%, ale nie mniej niż 1 mm (dotyczy średnicy i długości).

Brennverhalten

Ocena

b) Czas spalania:

Przeciętnie, świeca realizuje założony czas spalaniawymóg spełniony
Przeciętnie, świeca nie realizuje założonego czasu spalaniawymóg niespełniony

Jeśli wartości podaje się z zaznaczeniem „ok.” lub „±”, maksymalne dopuszczalne odchylenie negatywne wynosi 10%.

1-4 Ocena całościowa

Całościowej oceny świecy dokonuje się na podstawie raportów z wewnętrznych i zewnętrznych kontroli jakości (arkusze oceny), opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Świec.

Procedury kontroli jakości i zmian określono w Ogólnych specyfikacjach dotyczących kontroli jakości i badań.

W przypadku wydania pozytywnej oceny całościowej przyznaje się następujący znak jakości wraz z addendą, o której mowa w ust. 7:

Gesamtbeurteilung
Test Report
Gesamtbeurteilung