bez kapania

bez sadzy i dymu

surowce o potwierdzonej jakości

Fragment: Szczegółowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań w odniesieniu do podgrzewaczy RAL-GZ 041/3

3-1 Zakres stosowania

Niniejsze szczegółowe specyfikacje dotyczące kontroli jakości i badań obejmują podgrzewacze.

Podgrzewacze

  • Składają się z masy palnej o zewnętrznej średnicy od 36 do 39 mm, ich wysokość nie przekracza 17 mm
  • nie zawierają substancji zapachowych, barwników ani dodatków wosku pszczelego.
  • Palą się w niepalnych pojemnikach wykonanych np. z metalu, szkła lub plastiku. Pojemnik zapobiega wydostawaniu się masy palnej.

W ramach niniejszego zakresu stosowania „podgrzewacze” muszą spełniać wymogi znaku jakości dla świec.

Teelichte

3-2 Specyfikacje jakościowe

3-2.1 Wymogi wizualne i techniczne

3-2.1.1 Wygląd / ustawienie knota

Inspekcja bez pomocy technicznych nie powinna ujawnić jakichkolwiek nieczystości masy palnej.

Knot musi być umiejscowiony centralnie.

3-2.1.2 Wymiary

Standardowe podgrzewacze mają następujące wymiary (masa palna bez pojemnika, mocowania knota i knota):

Wysokość: maksymalnie 17 mm

Średnica: 36-39 mm

Większe wymiary oraz za gruby knot mogą przyczyniać się do powstania zbyt dużego płomienia w stosunku do wymiarów podgrzewacza, co może mieć negatywne konsekwencje.

3-2.1.3 Pojemnik

Masa palna podgrzewaczy jest umieszczona w sztywnym pojemniku. Pojemnik nie może być w znacznym stopniu zdeformowany, uszkodzony lub nadpalony.

Aussehen / Dochtanordnung

3-2.1.4 Właściwości spalania / czas spalania

Po zapaleniu świecy płomień powinien być stabilny, a świeca powinna palić się równomiernie.

Brennverhalten / Brenndauer

Po zapaleniu świecy płomień powinien być stabilny, a świeca powinna palić się równomiernie.

Brennverhalten / Brenndauer

Po zapaleniu świecy płomień powinien mieć wysokość minimum 14 mm do momentu samoczynnego wygaśnięcia.

Brennverhalten / Brenndauer

Świeca powinna płonąć bez emisji widocznej sadzy przez minimum 4 godziny.

Brenndauer

Po zgaszeniu świecy końcówka knota jarzy się przez pewien czas. Jest to normalne zjawisko, związane z wytworzeniem pewnej ilości dymu. Proces ten powinien się zakończyć w ciągu 10 sekund.

Brennverhalten / Brenndauer

Płomień może samoczynnie zgasnąć na koniec palenia świecy wyłącznie wtedy, kiedy w pojemniku pozostaje już tylko niewielka ilość masy palnej.

3-3 Specyfikacje dotyczące badań

3-3.1 Zasady ogólne

10 Podgrzewacze należy poddać rutynowym testom zgodnie z ust. od 3-2.1.1 do 3-2.1.2 oraz od 3-3.2 do 3-3.9, z wyłączeniem ust. 3-3.7 b.

Wymogi uznaje się za spełnione, jeśli spełni je średnio 10 poddanych testom podgrzewaczy, tj. jeśli średnia wartość wszystkich pojedynczych wymiarów spełnia wymogi i brak jakichkolwiek innych wytycznych określonych w odpowiednich ustępach.

3-3.2 Dobór próbek do rutynowych testów

Ilość próbek, zależną od wolumenu produkcji, uzgadnia się z zewnętrznym instytutem oceny jakości.

Wysokość, średnicę i wagę próbek – bez pojemnika, mocowania knota i knota – mierzy się i podaje odpowiednio w mm lub g.

3-3.3 Pojemnik

3-3.3.1 Wszystkie pojemniki:

Inspekcja wizualna

3-3.3.2 Pojemniki wykonane z surowca organicznego, w szczególności z plastiku

Test zgodny z ASTM F2417 – 11 (5.4) (test łatwopalności pojemnika plastikowego) (uproszczony w następujący sposób: Pojemniki poddaje się działaniu określonego płomienia przez 10 sekund; po kolejnych 30 sekundach płomień musi zgasnąć).

3-3.4 Warunki przestrzenne

Rutynowe testy właściwości spalania podgrzewaczy (wysokość płomienia, właściwości sadzy (ocena wizualna zgodnie z ust. 3-3.7 a), czas spalania, pozostałości masy palnej po spalaniu, czas dymienia) przeprowadza się zgodnie z następującym cyklem spalania:

Ciągłe spalanie do momentu samoczynnego wygaśnięcia świecy.

Po ok. 90 minutach spalania określa się czas dymienia. W tym celu gasi się płomień, a czas dymienia poddaje pomiarowi zgodnie z ust. 3-3.9. Niezwłocznie po pomiarze świeczkę do podgrzewacza ponownie się zapala, aby kontynuować spalanie ciągłe.

Proces spalania powinien odbywać się na powierzchni niepalnej i odpornej na wysokie temperatury. Przewodność cieplna tej powierzchni powinna być możliwie najniższa, aby jej wpływ na właściwości spalania świecy był jak najmniejszy. Powierzchnie z metalu lub kafelków nie są w związku z tym właściwe do palenia na nich świec.

3-3.5 Cykl spalania podczas rutynowych testów

3-3.6 Wysokość płomienia

Flammhöhe

Jeśli masa palna i knot nie są odpowiednio dobrane, płomień może być za niski. Wysokość płomienia może ulegać wahaniom na początku spalania (do momentu całkowitego roztopienia powierzchni masy palnej) oraz przed wygaśnięciem świeczki (5 minut przed wygaśnięciem). W ciągu pozostałego czasu spalania wysokość płomienia mierzona od powierzchni płynnej masy palnej do końca płomienia musi wynosić minimum 14 mm.

Ocena

Wysokość płomienia wynosi min. 14 mmwymóg spełniony
Wysokość płomienia niekiedy wynosi mniej niż 14 mmwymóg niespełniony

Jeśli maksymalnie 1 podgrzewacz nie spełnia tego wymogu, powtarza się testy na 10 kolejnych podgrzewaczach. Wszystkie spośród nich muszą spełnić wymóg, aby wynik testu był pozytywny.

3-3.7 Czas spalania

Czas spalania musi wynosić co najmniej 4 godziny. Żaden podgrzewacz nie może spalać się o więcej niż 15 minut krócej niż minimalny czas spalania.

Ocena

Świeczka spala się minimum 4 godzinywymóg spełniony
Świeczka spala się krócej niż 4 godzinywymóg niespełniony

3-3.8 Właściwości sadzy

Rußverhalten

3-3.9 Minimalizacja masy palnej pozostającej po spalaniu

Ilość wosku pozostałego po spalaniu należy sprawdzić po wygaśnięciu świecy. Nie może ona przekraczać 2 g.

Ocena

Pozostałości wosku o wadze do 2 gwymóg spełniony
Pozostałości wosku o wadze przekraczającej 2 gwymóg niespełniony

3-3.10 Dymienie

3-4 Ocena całościowa

Gesamtbeurteilung
Gesamtbeurteilung
Award Certificate
Test Report
RAL Gütezeichen für Kerzen
RAL Quality Mark for Candles